Privacy en Disclaimer

 

PRIVACYREGLEMENT

Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen welke EnerQi In Balans heeft genomen om zeker te stellen dat er zorgvuldig met cliëntgegevens wordt omgegaan. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Gegevens worden verzameld tijdens consulten, behandelingen, aan de telefoon of per mail.

Doelen voor het verzamelen van gegevens zijn:

Gebruik in het kader van de te verlenen zorg.

 • Geanomiseerd gebruik voor bewaking van eigen kwaliteit of intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
 • Andere doeleinden, mits vooraf overeengekomen met de cliënt.
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.    
 • Verwerking van algemene en gezondheidsgegevens.
 • Bij inschrijving in de praktijk worden mensen persoonlijk geïnformeerd over de wijze en verwerking van cliëntgegevens en wordt mondelinge toestemming gevraagd.
 • Cliëntgegevens worden alleen in de praktijk verwerkt, indien aan onderstaande eisen is voldaan.
 • De cliënt heeft voor de verwerking mondelinge toestemming verleend.
 • Verwerking is noodzakelijk voor het verlenen van paramedische zorg aan de cliënt.
 • Verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen.
 • Verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van de gezondheid van de cliënt. 
 • Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

  Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.

 • Er voor zal zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.  
 • Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
 • Alle software is voorzien van wachtwoorden die minimaal 1 keer per jaar worden gewijzigd en indien nodig is voorzien van 2-factor authenticatie.
 • Alle papieren bestanden zijn te vinden in voor onbevoegden niet toegankelijke ruimtes, die doorgaans zo veel mogelijk op slot zijn.
 • Overdracht naar collega’s, artsen en cliënten gebeurt waar mogelijk via beveiligde mailprogramma’s.
 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.   

Rechten van de cliënt

 • De cliënt heeft recht op inzage van alle gegevens die over hem/haar verzameld en verwerkt zijn.

 • De praktijk verwerkt een afschrift na een verzoek van een cliënt. De praktijk kan hier eventueel een vergoeding voor vragen.

 • De cliënt kan verzoeken om aanvulling of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onjuist of onvolledig zijn.

 • De cliënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde gegeven.

 • Recht op inzake en/of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang of de persoonlijke levenssfeer van een ander of wanneer bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

 • Wanneer de cliënt vindt dat de praktijk dit reglement niet of onvoldoende naleeft, kan hij een klacht indienen bij de praktijk.

 • Daar waar de cliënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.


Dit privacyreglement van EnerQi in Balans treedt in werking op 1 november 2017 en is voor het laatst aangepast op 1 juli 2021 en is beschikbaar op de website en in de praktijkruimte.

 DISCLAIMER

Deze site geeft slechts informatie, geen advies. De inhoud van deze website is met zorg samengesteld, toch kunnen er onjuistheden voorkomen. EnerQi In Balans is niet aansprakelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van alle informatie. U kunt zich niet beroepen op eventuele onjuiste of onvolledige informatie die u er aantreft. Noch kan EnerQi In Balans aansprakelijkheid aanvaarden voor foutieve toepassing van de informatie die u op deze site vond.

De praktijk levert complementaire zorg. R. Doorman stelt geen diagnose en pretendeert niet enige ziekte te genezen.

De behandelingen die in de praktijk toegepast kunnen worden, behoren niet tot het terrein van de westerse traditionele geneeskunde en dienen niet ter vervanging van reguliere geneeswijzen of therapeutische behandelingen.

De verantwoordelijkheid voor het ondergaan van deze therapieën berust bij de cliënt zelf. Hetzelfde geldt voor besluiten met betrekking tot het innemen van voedingssupplementen of medicijnen. Overleg met uw apotheker of huisarts als u hierin wijzigingen wil doorvoeren. Bent u al onder behandeling bij een regulier arts of therapeut en besluit u tot aanvullende zorg? Breng deze daarvan op de hoogte.

De cliënt dient vooraf te melden al hij/zij een psychiatrische aandoening heeft waarbij plotselinge aanvallen of andere ernstige reacties kunnen voorkomen. Behandeling van mensen met een dergelijke achtergrond vindt alleen plaats onder verantwoordelijkheid van een arts of psychiater. Ditzelfde geldt voor mensen die al eens een anafylactische shock of andere heftige allergische reactie hebben meegemaakt. Meld dit alstublieft al direct bij de intake.